Werkwijze bij kindertherapie

De werkwijze bij kindertherapie of kindercoaching is:

  • Bellen of mailen om een afspraak te maken. Telefonisch of tijdens een (kort) gesprek is de eerste informatie uitwisseling, die gratis is.
  • Invullen van een vragenlijst door ouders/verzorgers
  • Intakegesprek met ouders (soms, bij oudere kinderen, of indien gewenst, samen met het kind)
  • Intakegesprek met het kind
  • Start begeleidingstraject
  • Na ongeveer 5x evaluatiegesprek met ouders (eventueel samen met kind)

In gesprek met de ouder(s) achterhalen we de hulpvraag. Ook wil ik graag weten hoe de ontwikkeling van het kind tot nu toe is verlopen en wat zijn of haar sterke en minder sterke kanten zijn.
Belangrijk is te weten wat u als ouder(s) van de begeleiding verwacht en wanneer u tevreden bent. Ook wordt geïnventariseerd wat u van de kindertherapeut verwacht en hoe u zelf uw kind bij het traject kan helpen.

Hierna volgt de kennismaking met het kind. Er wordt gekeken naar de hulpvraag. Dit gebeurt op een speelse manier door middel van gesprek, maar ook door middel van spel, tekenen, vragen en kaartjes. Dit kan één of meerdere sessies in beslag nemen. Belangrijk is dat het kind zich veilig en gezien voelt.

Vervolgens wordt in het begeleidingstraject gewerkt aan de hulpvraag. De aanpak is oplossingsgericht. Dat wil zeggen dat er wordt toegewerkt naar een gewenste situatie en gekeken wordt welke belemmeringen er zijn. En wat kind en gezin nodig hen hebben deze belemmeringen te overwinnen en de gewenste situatie te realiseren.
Ik werk met spelvormen, drama, teken- en knutselmaterialen, muziek, fysieke oefeningen en verhalen. Uitgangspunt is de ‘taal’ en de manier van uiten en denken die het beste aansluit bij het kind. Gezocht wordt naar de eigen hulpbronnen en kwaliteiten om hindernissen te overwinnen en in zijn kracht te komen.

Er wordt altijd gekeken naar de omgeving van het kind of de jongere. Waardevol is informatie die u als ouders geeft. Ouders kennen het kind immers het best. En zij zijn ook degenen die na de begeleiding weer verder gaan met het kind.
Tussendoor bespreek ik de ontwikkelingen met ouders en kijk ik met hen wat hun bijdrage zou kunnen zijn om hun kind zich prettiger te laten voelen. Zij kunnen ondersteund worden in de omgang met hun kind.
Indien nodig leg ik ook contact met de leerkracht van het kind.

Resultaten

Gewerkt kan worden aan verbetering van het zelfbeeld, verbetering van sociale vaardigheden, verwerking van verdriet bij rouw, aan acceptatie, inzicht, het aanbrengen van structuur, et cetera.

Soms gaan veranderingen heel snel.
Het kind leert beter om te gaan met aanleg of situatie. Het kan nieuw gedrag aanleren dat voor het kind zelf en de omgeving prettiger is. Ook kan het meer inzicht krijgen en leert het vaardigheden om met lastige situaties die het tegen komt om te gaan.

Maar niet alle problemen gaan helemaal over. Het kan zelfs zijn dat besloten wordt een kind door te verwijzen naar een psychiater of orthopedagoog.

In de meeste gevallen gaat het kind zich vrijer voelen, krijgt meer zelfvertrouwen en meer vertrouwen in eigen kracht en mogelijkheden.

Methodes

Kid’s Skills: Oplossingsgerichte methode, omzetten van problemen in te ontwikkelen vaardigheden
Rationeel Emotieve Therapie (RET): Veranderen van negatieve gedachten in helpende gedachten
Visualisaties: Inzicht geven, verwerken en ontspannen via het oproepen van beelden
Metaforen: werken met verhalen die het kind via beelden verder helpen
Spel: spelenderwijs tonen en verwerken wat speelt
Tekenen, schilderen, knutselen, muziek: uiten en verwerken van emoties en uitbeelden van hulpbronnen op creatieve wijze
Rollenspel: inzicht geven in gedrag en oefenen van gewenst gedrag
Lichaamswerk: werken aan gronding, houding, lichaamsbewustzijn, mindfulness

draak - kinderpraktijk Kirikou